Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Tarieven

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

8. Tarieven

Voor het gehuurde is de huurder tuinhuur verschuldigd, daarnaast dient de huurder de werkbeurten te voldoen zoals genoemd in artikel 4. De tuinhuur wordt berekend per m2 en jaarlijks aan de huurders in rekening gebracht. Voor het lidmaatschap van de vereniging is de huurder contributie verschuldigd. De contributie wordt ook jaarlijks in rekening gebracht.

8.1 Vaststelling tarieven Het bestuur zal jaarlijks op basis van een positief sluitende begroting een voorstel doen tijdens de algemene ledenvergadering voor de te hanteren tarieven. De tarieven worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering door de leden vastgesteld.

8.2 Contributie Elk lid van de vereniging dient jaarlijks contributie te betalen voor zijn of haar lidmaatschap aan de vereniging. Ereleden zijn op basis van hun verdiensten vrijgesteld van de verplichting om contributie te betalen. Uitsluitend leden van de vereniging kunnen een overeenkomst aangaan voor de huur van een volkstuin.

8.3 Tuinhuur De huurprijzen worden vastgesteld per vierkante meter.

8.4 Inschrijfgeld Bij het aangaan van de overeenkomst is de tuinder éénmalig inschrijfgeld verschuldigd.

8.5 Waarborg Bij het aangaan van een huurovereenkomst voor een volkstuin is een lid een waarborgsom verschuldigd aan de vereniging. Deze waarborg dient als zekerheid dat betalingsverplichtingen naar de vereniging worden nagekomen en dat tuinen opgeleverd worden volgens de artikelen 6.1 en 6.2. Indien leden bij het beëindigen van hun lidmaatschap nog openstaande betalingsverplichtingen hebben zullen deze worden verrekend met de ingelegde waarborgsom. Indien de tuincommissie vaststelt dat een lid bij aflopen van de huurovereenkomst de volkstuin niet heeft opgeleverd volgens de normen in de artikelen 6.1 en 6.2, zal de vereniging de gemaakte kosten voor het opnieuw verhuurbaar maken (tuinherstel) verrekenen met de ingelegde waarborg.

8.6 Boetes In het geval tuinders zich niet houden aan het gestelde in het reglement, behoudt het bestuur zich het recht voor een boete op te leggen en/of gemaakte kosten in rekening te brengen.

8.7 Tuinherstel De kosten voor tuinherstel, gesteld naar de normen genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2, worden verhaald op de huurder. Vindt het tuinherstel plaats door de tuincommissie tijdens werkbeurten, dan wordt € 25,00 per lid dat zich tijdens de werkbeurt inzet voor het tuinherstel in rekening gebracht aan de huurder. Indien tuinherstel tijdens werkbeurten niet mogelijk is kan het bestuur het herstel uitbesteden aan derden. De voor dit tuinherstel gemaakte kosten zullen door de vereniging aan de huurder worden doorbelast.

8.8 Tarieven

  • Contributie lidmaatschap € 10,00
  • Huurprijs grond per m2 € 0,50
  • Ploegen of frezen per m2 € 0,20
  • Inschrijfgeld € 20,00
  • Waarborg € 100,00

8.9 Facturatie De penningmeester zal op basis van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde tarieven en de met leden gesloten overeenkomsten de facturatie voor de vereniging verzorgen. De facturen zullen per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in de overeenkomst. Leden blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen van hun e-mailadres.

Terug naar de inhoudsopgave