Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Milieu

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

7. Milieu

Veel tuinders tuinieren strikt biologisch. Los van de geldende regels op het gebied van milieu wordt de tuinder ook geacht rekening te houden met de wensen van tuinders van belendende tuinpercelen.

7.1 Aardappelteelt De huurder dient zich te houden aan de voorschriften met betrekking tot de aardappelteelt. Uitsluitend goedgekeurde pootaardappelen voorzien van een keuringscertificaat zijn toegestaan.

Toevoegingen m.b.t. aardappelteelt: Aardappelteelt dient plaats te vinden volgens aanwijzingen van het bestuur, in het bijzonder voor wat betreft de plaatsbepaling. Bij constatering dat de aardappels niet op de juiste plaats zijn geplant, of wanneer op verzoek van de tuincommissie het label “pootaardappels” niet getoond kan worden, bent u volgens de wet in overtreding en dienen aardappels zo spoedig mogelijk (bij voorkeur binnen 24 uur) verwijderd te worden.

Onderstaand en op de website kunt u het pootschema zien.

  • 2020: voor in de tuin
  • 2021: midden in de tuin
  • 2022: achter in de tuin
  • 2023: voor in de tuin etc.

In geval van het uitbreken van ziektes als genoemd in artikel 7.3 zal naast het Bivak de rode vlag worden gehesen. Elke tuinder wordt vervolgens geacht direct, bij voorkeur binnen 24 uur, te handelen volgens dit artikel. Het bestuur spant zich extra in om aardappelziektes e.d. te voorkomen.

7.2 Gevaarlijke stoffen Het gebruik van bestrijdingsmiddelen of azijn is niet toegestaan. De vereniging staat voor een zo ecologisch mogelijk beheer van het complex en haar tuinen.

7.3 Afval Tuinafval moet door de tuinder zelf worden afgevoerd naar het recyclingperron. Er zijn aanhangers gratis beschikbaar voor transport. Restanten t.b.v. bestrating (mits ongeschonden en bruikbaar) kunnen worden opgeslagen op het daarvoor bestemde terrein. Overige materialen dient u zelf af te voeren naar het recyclingperron.

Het is niet toegestaan tuinafval of ander materiaal buiten het gehuurde of elders op het complex te deponeren. Tevens is het STRENG VERBODEN om tuinafval of ander materiaal op het gehuurde te verbranden.

Tuinafval, afkomstig van zieke of besmette planten, dient in vuilniszakken verpakt naar het recyclingperron te worden afgevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor bijvoorbeeld: – aardappelloof met aardappelziekte (Phytophtora) besmetting of Alternaria solani/alternata, – tomatenloof met aardappelziekte (Phytophtora) besmetting, – loof van Cucurbitaceae of wel de komkommerachtigen zoals courgette en pompoen i.v.m. Mozaïkvirus (geen bestrijdingsmiddelen bekend) – koolloof en wortels i.v.m. knolvoet Ander afval dient ook door de tuinder zelf afgevoerd te worden.

7.4 Mestregels Mestregels volgens het ministerie van landbouw. Onder mest wordt zowel koeien –, paarden -, kippen – als champignonmest bedoeld. In de moestuin wordt bij voorkeur verteerde mest gebruikt. Er mag per 1 m² grond 3,5 kg mest opgebracht worden ( Dit is gelijk aan 0,5 m³ mest per 100 m²). Verse mest dient direct ondergespit te worden en mag niet op of naast de tuin opgeslagen worden.

Er mogen alleen gecertificeerde grond, mest en andere bodemverbeteraars in de tuin verwerkt worden en indien gevraagd moeten de papieren aan de tuincommissie getoond kunnen worden. Bij overbemesting kan de grond zo ernstig vervuild worden, dat alle gewassen verbranden.

Bij controle door milieupolitie zijn opgelegde boetes voor rekening van de huurder. Dit zijn de geldende regels van LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie). Iedere tuinder die mest, grond en andere bodemverbeteraars gebruikt dient zelf de laatst geldende regels na te vragen en na te leven.

De vereniging ziet toe op naleving van de gestelde regels, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden bij overtredingen. Tegen leden die zich niet aan gestelde regels houden, heeft de vereniging het recht passende maatregelen te treffen.

7.5 Branden Het is STRENG VERBODEN om tuinafval of ander materiaal op het gehuurde te verbranden. Het gebruik van BBQ en/of houtkachels is uitsluitend toegestaan indien deze geen overlast en/of gevaar voor de omgeving opleveren en voldoen aan de voorschriften van de brandweer (zoals dubbel geïsoleerd rookkanaal voor kachels in tuinhuisjes.)

Ook voor elektra-aansluitingen gelden de NEN-normen. Het gebruik van vuurkorven of andere vormen van open vuur is verboden.

Terug naar de inhoudsopgave