Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Tuincommissie

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 6 maart 2023

3. Tuincommissie

De huurder dient zijn tuin zelf in goede staat te houden. De tuincommissie ziet hierop toe. De tuin dient jaarlijks bij voorkeur voor 1 april gereed te zijn voor het nieuwe seizoen, en dus vrij te zijn van oude gewassen, onkruid en dergelijke.

3.1 Algemeen De paden, het struikgewas, heggen en afrasteringen die langs het gehuurde zijn gelegen, dienen door de huurder te worden onderhouden. Het onderhoud hiervan geldt niet als vervangende tuinbeurt. Indien er een afrastering aanwezig is rond het gehuurde dient deze in goede staat te zijn en gehouden te worden. De afrastering mag aan de buitenzijde van de tuin niet hoger zijn dan 1,25 meter en niet tegen de door de vereniging geplaatste hekwerken worden gemonteerd. Hekwerken die op 1 maart 2015 al bestonden worden gedoogd en zijn pas bij een eventuele wisseling van huurder onderhevig aan deze regel.

Toegangshekjes dienen ten minste 100 cm breed te zijn om toegang te verlenen voor bijvoorbeeld tuinapparatuur. De tuinder dient rond het gehuurde, gelegen aan de openbare weg, een strook van 50 cm onkruidvrij te houden. Beplanting op de rooilijn is niet toegestaan.

(Fruit-)bomen, (fruit-)struiken en gewassen mogen geen overlast opleveren voor andere huurders. Ze dienen op ten minste 1 meter van de erfscheiding geplant te worden en mogen maximaal 3,0 meter hoog worden. Bij opzegging van de tuin dienen zij verwijderd te worden. De tuin dient vrijgehouden te worden van zaad verspreidend onkruid en/of wortelonkruiden.

3.2 Tuincontroles In verband met de herkenbaarheid en de tuincontrole dient het tuinnummer goed zichtbaar te zijn. Tuincontroles vinden regelmatig plaats door tenminste twee commissieleden. De tuincommissieleden dienen duidelijk te omschrijven waarom de tuin niet aan het reglement voldoet. De tuincommissieleden hebben het recht zonder toestemming van de tuinder het gehuurde te betreden.

3.3 Slecht onderhouden tuinen

  • Eerste contact Als bij de tuincontrole een tuin in slechte staat wordt aangetroffen stuurt de tuincommissie per e-mail een waarschuwing naar de betreffende tuinder om te vragen wat daar de reden van is. Als uit de respons blijkt dat er een geldige reden is waarom de tuin in slechte staat verkeert, dan wordt in overleg met de tuinder bepaald wat de vervolgstappen zijn. Mogelijkheden zijn: hulp door de vereniging, een ruimere periode voor herstel van de tuin en in het uiterste geval het in overleg beëindigen van de huurovereenkomst. Als er geen geldige reden of respons is dan moet de tuinder binnen twee weken de tuin verbeteren. Dit geldt dan als een eerste waarschuwing.
  • Tweede contact Als bij controle na de genoemde termijn van twee weken de tuinder zijn tuin nog niet heeft verbeterd, dan volgt wederom een waarschuwing per e-mail. Als er een geldige reden is dat de tuin niet binnen de genoemde termijn is hersteld, dan wordt in overleg een nieuwe datum bepaald. Daar moet de tuinder zich dan wel aan houden. Uitstel is dan niet meer mogelijk. Als er geen geldige reden is moet de tuinder binnen twee weken de tuin verbeteren. Dit geldt dan als een tweede waarschuwing.
  • Derde contact Als bij controle na de genoemde termijn van twee weken de tuinder zijn tuin nog niet heeft verbeterd, dan volgt wederom een waarschuwing per e-mail waarin een onherroepelijke datum wordt vermeld. Vóór die datum dient de tuinder zijn tuin hersteld te hebben.
  • Ontzetting Als bij controle van de tuin na de in de e-mail laatstgenoemde datum er geen verbetering is, dan volgt een aangetekende brief van het bestuur met een eenzijdige opzegging van de huurovereenkomst en een termijn waarbinnen de tuin moet worden leeggehaald. Bomen en wortels dienen verwijderd te worden. Na die termijn wordt de ontruiming door de tuincommissie gedaan. De tuinder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. Gemaakte kosten kunnen volgens artikel 8.7 bij de tuinder in rekening gebracht worden. Restitutie van huur en/of borg is uitgesloten. Verder is de boeteclausule in artikel 8.6 van kracht.
Terug naar de inhoudsopgave