Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Werkbeurten

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

4. Werkbeurten

Werkbeurten zijn bedoeld om de Spittershoek in de ruimste zin van het woord te onderhouden en waar nodig medetuinders te ondersteunen in geval van ziekte e.d.

4.1 Werkbeurten Per tuinder moeten per jaar 3 werkbeurten in persoon, dan wel door de (huwelijks-)partner worden verricht. Werkbeurten kunnen niet door iemand anders vervangend worden uitgevoerd. Per werkbeurt geldt per lid/tuinder dat slechts één werkbeurt wordt afgetekend, ook al komen er meerdere mensen per tuinder arbeid verrichten. De tuincommissie stelt een schema van het aantal gemeenschappelijke werkbeurten op, waarin vermeld wordt wanneer, op welke datum het lid zijn werkbeurten moet vervullen. Bij verhindering kan gebruik worden gemaakt van de inhaaltuinwerkbeurt. Leden van 70 jaar en ouder worden – indien zij dit willen – vrijgesteld van het vervullen van werkbeurten. Ook aan leden die fysiek niet (meer) in staat zijn om de werkbeurten te vervullen kan dispensatie worden verleend. Dispensatie voor 1 of meerdere werkbeurten kan uitsluitend vooraf worden gegeven, kwijtschelding na afloop van het seizoen is niet mogelijk.

4.2 Verzaken werkbeurten Indien een lid zonder goede reden (zulks ter beoordeling van het bestuur) een of meerdere werkbeurten mist of overslaat, wordt daarvoor een boete opgelegd. Indien een lid 1 van de 3 verplichte werkbeurten mist, wordt een boete van € 25,00 in rekening gebracht. Indien een lid 2 van de 3 verplichte werkbeurten mist, wordt een boete van € 50,00 in rekening gebracht. Indien een lid alle 3 verplichte werkbeurten mist, wordt een boete van € 150,00 in rekening gebracht.

4.3 Presentielijst Het al dan niet deelnemen aan een tuinwerkbeurt zal worden bijgehouden in de basisadministratie van de vereniging. Per gemeenschappelijke werkbeurt zal er een presentielijst worden bijgehouden. Op basis van deze presentielijsten zal worden vastgesteld hoeveel werkbeurten een lid heeft voldaan. De presentielijst zal na afloop van de werkbeurt worden afgetekend door de deelnemende leden en de vertegenwoordiger van het bestuur.

4.4 Rooster werkbeurten De tuincommissie dient er voor te zorgen en er op toe te zien dat de werkbeurten op de juiste wijze worden vervuld. Het rooster voor de tuinbeurten wordt opgehangen in het Bivak en eveneens vermeld op de website van de vereniging: www.kluitenduikers.nl

Terug naar de inhoudsopgave